A weboldalunkon történő ajánlatkérés, megrendelés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások adatkezelése

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Triász-Tömlő Kft. (mint Adatkezelő) által szolgáltatott weboldalonwww.triasztomlo.hu (továbbiakban: weboldal) történő ajánlatkérés, megrendelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások adatkezelése kapcsán személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.
 

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik igénybe veszik webáruházban történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásunkat.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait megrendelés, vásárlás megvalósulása esetén szerződés teljesítése, vásárlás nélkül csak és kizárólag regisztráció esetén pedig hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.
 

2. Az adatkezelő megnevezése:

Neve: Triász-Tömlő Kft.

Cégjegyzékszám: 05 09 011520

Adószám: 13322719-2-05

Székhelye és postacíme: 3561 Felsőzsolca, Szikszai u. 3.

Email címe: triasztomlo@triasztomlo.hu

Telefonszám: +36 46 505 342

 

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon történő ajánlatkérés, megrendelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások adatkezelése kapcsán személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelés megrendelés, vásárlás megvalósulása esetén szerződés teljesítése, vásárlás nélkül csak és kizárólag regisztráció esetén pedig hozzájárulás jogalapon valósul meg.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint az adatkezelés szerződés teljesítéséhez illetve hozzájárulás alapján szükséges.

 

4. Adatkezelés célja:

A weboldalon történő ajánlatkérés, megrendelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása céljából.

 

5. Személyes adatok köre:

név,

e-mail cím,

telefonszám,

szállítási cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó)

számlázási cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó, adószám)

 

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tud ajánlatot kérni, illetve megrendelni tőlünk termékeket illetve szolgáltatásokat.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a weboldalon történő ajánlatkérés, megrendelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása céljából szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A weboldalon történő ajánlatkérés, megrendelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása céljából kezelt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozó partnereknek adjuk át.

Az adatfeldolgozók jelen adatkezelési folyamatban megjelenő összes személyes adathoz hozzáférnek szolgáltatási tevékenységükből kifolyólag ezen adatokat látniuk kell.

Az adatfeldolgozókkal határozatlan idejű szolgáltatói szerződéses jogviszonyban állunk, minden partner esetében az adatokfeldolgozói tevékenység a szolgáltatói szerződés megszűnéséig tart.

Könyvviteli szolgáltatás nyújtása céljából felelős adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: Artasz Kft.  
Székhely: 3561 Felsőzsolca, Kassai út 21. 1/1.

Postacím: 3561 Felsőzsolca, Kassai út 21. 1/1.
Telefonszám: 46/384-338
E-mail cím: artasz@chello.hu
Weboldal: www.artasz.hu
 

Könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtása céljából felelős adatfeldolgozó partner:

 Adatfeldolgozó neve: Mobil Audit Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, Bajzsy-Zs. u. 17. 4.em.
Postacím: 3527 Miskolc, Bajzsy-Zs. u. 17. 4.em.
Telefonszám: 20/964-1555
E-mail cím: mobilkontir@gmail.com
Weboldal: -


IT (ügyviteli rendszer) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:

Adatfeldolgozó neve: Ádám’Soft Ádám Gábor e.v.
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kurucz u. 2.
Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kurucz u. 2.
Telefonszám: 46/505-451
E-mail cím: adamsoft@adamsoft.hu
Weboldal: www.adam-soft.hu


IT (webes rendszer) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: Futureweb Design Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 ⅔.
Postacím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 ⅔.
Telefonszám: 70 397 3297
E-mail cím: info@futureweb.hu
Weboldal: www.futureweb.hu

 

IT (ügyviteli rendszer) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: Klick Computer Hungary Kft.
Székhely: 1071 Budapest, Dembinszky u. 44. fszt./4.
Postacím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 93.
Telefonszám: 46/505-450
E-mail cím: sales@klickcomp.hu
Weboldal: www.klickomp.hu
 

Logisztikai szolgáltató, adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: GLS Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefonszám: 29/886-660
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Weboldal: www.gls-goup.eu


Logisztikai szolgáltató, adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: Waberer’s Network Kft. 
Székhely: 1239 Budapest, Európa u. 5-7.
Postacím: 1239 Budapest, Európa u. 5-7.
Telefonszám: 1/883-6202
E-mail cím: info@waberers.com
Weboldal: www.waberers.com

 

Logisztikai szolgáltató, adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: Indián-Sped Kft.
Székhely: 2253 Tápióság, Arany J. u. 9.
Postacím: 2253 Tápióság, Arany J. u. 9.
Telefonszám: 29/338-040
E-mail cím: indian@indian-sped.hu
Weboldal: www.indian-sped.hu

 

7. Adatkezelés időtartama:

Regisztráció esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
Megrendelés, vásárlás esetén a szerződés teljesítését követő 5 év.
A bizonylatokat 8 évig őrizzük meg a számviteli törvény 169.§ -ának megfelelően.

 

8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat papír alapon és digitálisan tároljuk.

 

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság e lőtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: Felsőzsolca, 2018.11.12.