Ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Triász-Tömlő Kft. (mint Adatkezelő) által szolgáltatott ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés kapcsán személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik igénybe veszik ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásunkat.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait hozzájárulás és szerződés teljesítése jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.

 

2. Az adatkezelő megnevezése:

 

Neve: Triász-Tömlő Kft.

Cégjegyzékszám: 05 09 011520

Adószám: 13322719-2-05

Székhelye és postacíme: 3561 Felsőzsolca, Szikszai u. 3.

Email címe: triasztomlo@triasztomlo.hu

Telefonszám: +36 46 505 342


 

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés hozzájárulás és szerződés teljesítése jogalapon valósul meg.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint az adatkezelés hozzájárulás és szerződés teljesítése alapján történik.

 

4. Adatkezelés célja:

ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása céljából.


 

5. Személyes adatok köre:

Adatkezelési folyamat során megadott személyes adatok

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve, ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) a panasz egyedi azonosítószáma.

A www.triasztomlo.hu/kapcsolat, illetve a www.triasztomlo.hu weboldalról bármikor elérhető üzenetküldési linken található kapcsolat-felvételre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.


 

A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.


 

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

 

Az adatainak a megadásaönkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudja igénybe venni az ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés céljából szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az ügyfélszolgálathoz, panaszkezeléshez és garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés céljából kezelt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozó partnereknek adjuk át.

Az adatfeldolgozók jelen adatkezelési folyamatban megjelenő összes személyes adathoz hozzáférnek szolgáltatási tevékenységükből kifolyólag ezen adatokat látniuk kell.

Az adatfeldolgozókkal határozatlan idejű szolgáltatói szerződéses jogviszonyban állunk, minden partner esetében az adatokfeldolgozói tevékenység a szolgáltatói szerződés megszűnéséig tart.


 

IT (ügyviteli rendszer) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:

Adatfeldolgozó neve: Ádám’Soft Ádám Gábor e.v.
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kurucz u. 2.
Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kurucz u. 2.
Telefonszám: 46/505-451
E-mail cím: adamsoft@adamsoft.hu
Weboldal: www.adam-soft.hu

 

IT (webes rendszer) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:

Adatfeldolgozó neve: Futureweb Design Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 ⅔.
Postacím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 ⅔.
Telefonszám: 70 397 3297
E-mail cím: info@futureweb.hu
Weboldal: www.futureweb.hu


 

IT (ügyviteli rendszer) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: Klick Computer Hungary Kft.
Székhely: 1071 Budapest, Dembinszky u. 44. fszt./4.
Postacím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 93.
Telefonszám: 46/505-450
E-mail cím: sales@klickcomp.hu
Weboldal: www.klickomp.hu


 

7. Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatkezelési folyamatban megjelenő adatokat. A szerződés teljesítése kapcsán 5 évig, illetve számviteli bizonylat estében 8 évig tároljuk.8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat főként digitálisan tároljuk. Illetve postai úton érkező adatok estében papír alapon.

 

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: Felsőzsolca, 2018.11.12.